CONTACT
Process
01 기획문의

      타당성 분석

      기본계획수립

02 마케팅

      마케팅 데이터베이스 구축

      데이터베이스 기반 마케팅

03 세일즈

      세부계획수립

      세일즈 실행

04 운영Ⅰ

      세부계획 실행

      조성 제작물 제작

05 운영Ⅱ

      행사장 운영


06 사후관리

      결과보고 및 정산


Contact

[Address]

51408 경상남도 창원시 성산구 원이대로 362(대원동, 창원컨벤션센터) 신관 1001호

#1001, 362 Woni-daero, Seongsan-gu, Changwon-city, Gyeongsangnam-do, Korea[Tel / Fax]

Tel : +82 (055) 212 6800 / Fax : +82 (055) 212 6810[E-mail]

mice@micepeople.kr


Location

51408 경상남도 창원시 성산구 원이대로 362(대원동, 창원컨벤션센터) 신관 1001호

#1001, 362 Woni-daero, Seongsan-gu, Changwon-city, Gyeongsangnam-do, Korea

Tel. +82 (055) 212 6800 | Fax. +82 (055) 212 6810 | mice@micepeople.kr